top of page

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izmantojot Lacuna aqua pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos lietotāja pakalpojumu sniegšanas noteikumus („Lietošanas noteikumi").

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Pārdevējs veic Preču pārdošanu Interneta veikalā pēc adreses www.lacuna-aqua.com

1.2. Pasūtot preces caur Interneta veikalu, Lietotājs piekrīt zemāk izklāstītajiem Preču pārdošanas noteikumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt šim Lietošanas līgumam, viņam nekavējoties jāpārtrauc servisa izmantošana un jāpamet Vietne https://lacuna-aqua.com

1.3. Pārdevējs patur sev tiesības veikt izmaiņas šajā Līgumā, sakarā ar ko, Pircējs apņemas regulāri sekot izmaiņām Vietnē https://lacuna-aqua.com


1.4. Publiskā oferta atzīstama par Vietnes Lietotāja/Pircēja akceptētu no brīža, kad Pircējs noformē Pasūtījumu Vietnē. Mazumtirdzniecības pirkšanas-pārdošanas Līgums uzskatāms par noslēgtu no preces apmaksas brīža. Paziņojot Pārdevējam savu e-pastu un telefona numuru, Vietnes Apmeklētājs/Lietotājs/Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs, kā arī viņa piesaistītās trešās personas izmanto minētos sakaru līdzekļus, lai izpildītu saistības attiecībā pret Vietnes Apmeklētāju/Lietotāju/Pircēju.

1.5. Veicot Pasūtījumu, Lietotājs/Pircējs piekrīt tam, ka Pārdevējs var uzdot Līguma izpildi trešajai personai, turklāt nesot atbildību par tā izpildi.

2. Līguma priekšmets

Pārdevējs apņemas nodot Pircēja īpašumā Preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt Preci uz šī Līguma noteikumiem.

3. Prece un pirkuma veikšanas kārtība

3.1. Preci pavadošās fotogrāfijas ir vienkāršas tās ilustrācijas un var atšķirties no Preces faktiskā un ārējā izskata. Preci pavadošais apraksts/parametri nepretendē uz izsmeļošu informāciju un var saturēt drukas kļūdas. Kārbu saturs var mainīties atkarībā no sezonas un preces esamību piegādātājiem. Informācijas precizēšanai par Preci, Pircējam jāvēršas pie Pārdevēja. Vietnē sniegtās informācijas atjaunošana var notikt katru dienu.


3.2. Iepriekš apmaksātā Pasūtījuma anulēšanas gadījumā, anulētās Preces vērtību Pārdevējs atgriež Pircējam veidā, kādā Prece tikusi apmaksāta.

3.3. Dienas laikā pēc Pasūtījuma ienākšanas, Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma saņemšanu nosūtot apstiprinājumu uz Pircēja elektronisko pastu.

3.4. Pircējs ir atbildīgs par Pasūtījuma formas visu punktu pareizu aizpildīšanu. Kļūdu gadījumā vai nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā ailēs "Vārds Uzvārds", "Piegādes adrese", "Tālrunis sakariem" un "Piegādes laiks", Interneta veikalam nav nekādas atbildības par Pasūtījuma izpildi.

3.5. Pārdevējs nav atbildīgas par informāciju, kuru pircējs atradis kaut kur ārpus Vietnes (reklāma, atsauksmes, katalogi u.c.)


4. Pasūtījuma piegāde

4.1. Pircējs pasūta Pārdevējam Preci iepriekš saskaņojot pasūtāmās Preces asortimentu un daudzumu, piegādes datumu, faktisko Preces nodošanas adresi.

4.2. Visai Precei jābūt pienācīgā kvalitātē. Ja Pircējs var argumentēti pierādīt, ka Prece lietošanai nederīga (turklāt uzrādot pašu Preci vai tās fotogrāfiju piegādes dienā), Pārdevējs apmaina Preci trīs dienu laikā (ieskaitot piegādes dienu), tādā pašā daudzumā un asortimentā, vai, ja nav dotās Preces, citā sortimentā, kas atbilst pēc piegādes vērtībai, vai atgriež konkrētās preces summu.

4.3. Preces piegāde tiek veikta ar Pārdevēja spēkiem un līdzekļiem ar jebkuru transporta veidu.

4.5. Piegādi Pārdevējs veic bezmaksas.

4.6. Pircējs pieņem Preci no kurjera tikai gadījumā, ja nav nekādu pretenziju. Minētais fakts kalpo par apstiprinājumu tam, ka Pircējam nav pretenziju Pasūtījuma komplektācijai, Preces daudzumam un ārējam izskatam.


5. Preces apmaksa

5.1. Preces cena tiek norādīta Vietnē. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītās Preces cena norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju, lai apstiprinātu Pasūtījumu par izlaboto cenu vai anulētu Pasūtījumu. Ja nav iespējams sazināties ar Pircēju, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums ticis apmaksāts, Pārdevējs atgriež Pircējam par Pasūtījumu apmaksāto summu tādā pašā veidā, kādā tas ticis apmaksāts.

5.2. Pārdevējs var izmainīt Preces cenu Vietnē vienpusējā kārtībā. Turklāt Pircēja pasūtītās Preces cena, bez Pircēja piekrišanas, nedrīkst tikt izmainīta.

5.3. Lacuna aqau ir tiesības sniegt atlaides Precēm un noteikt bonusu programmu. Atlaižu, bonusu veidi un to aprēķināšanas kārtība norādīta Vietnē un tos Pārdevējs var izmainīt vienpusējā kārtībā.

6. Preces un naudas līdzekļu atgriešana

6.1. Pircējam nav tiesības atteikties no pienācīgas kvalitātes Preces.

6.2. Vienas dienas laikā Pircējs var atgriezt nepienācīgas kvalitātes Preci un pieprasīt samaksātās naudas summas atgriešanu par konkrēto preci. Pircējs arī var pieprasīt nepienācīgas kvalitātes Preces nomaiņu.

6.3. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no Līguma un uzrāda prasību par Preci nomaksātās naudas summas atgriešanu, atbilstoši Vienošanās 6.2.punktam, Pircējam jāatgriež Preces vērtība jāatgriež Pircējam 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis rakstveida iesnieguma no Pircēja.

6.4. Gadījumā, ja nav iespējams veikt Preces nomaiņu, Pārdevējs paziņo par to Pircējam pa telefonu vai jebkurā citā veidā.

6.5. Ja Pārdevējs nodod Pircējam mazāku Preču daudzumu, nekā noteikts Pasūtījumā, Pircējam pie Pasūtījuma pieņemšanas ir tiesības pieņemt Preci daļā, kas atbilst Pasūtījumam un pieprasīt nodot iztrūkstošo Preču daudzumu, vai, atteikties no nepiegādātās Preces daļas un pieprasīt atgriezt naudas līdzekļus par nepiegādāto Preci.

6.6. Pircēja apmaksātie naudas līdzekļi par nepiegādāto Preci, jāatgriež Pircējam 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis rakstveida iesnieguma no Pircēja.

7. Nepārvarama vara

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir nepārvaramas varas apstākļu darbība. Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, kā arī jebkāda neparedzama ārkārtas situācija vai notikums, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.

7.2. Pusei, kas saskarusies ar nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāinformē otra Puse.

7.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.

7.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām, bet ja nepārvaramas varas apstākļi pārsniedz trīsdesmit (30) dienu periodu, jebkura no Pusēm var nekavējoties izbeigt Līgumu sniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

8. Pušu tiesības un pienākumi

8.1. Pārdevējs apņemas:

8.1.1. Ievērot šī Līguma noteikumus.

8.1.2. Nodot Pircējam apmaksāto Preci atbilstoši noformētajam Pasūtījumam un šī Līguma noteikumiem. Pārdevējs patur tiesības nepildīt Līguma saistības, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kādi norādīti šī Līguma 7.punktā.

8.1.3. Apstrādāt Pircēja personas datus un nodrošināt to konfidencialitāti likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8.2. Pārdevējam ir tiesības:

8.2.1. Izmainīt šo Līgumu, Preču Cenas un Tarifus blakus pakalpojumiem, Preču piegādes veidiem un termiņiem vienpusējā kārtībā, izvietojot tos interneta veikala mājaslapā, kas atrodas pēc interneta adreses: https://lacuna-aqua.com. Visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc publikācijas, un tiek uzskatīts par darītu zināmu Pircējam no šādas publikācijas brīža.

8.2.2. Izmainīt, paplašināt un samazināt Preču piedāvājumu interneta veikalā, regulēt piekļuvi jebkuru Preču pirkšanai, kā arī apturēt vai pārtraukt jebkuru Preču pārdošanu pēc saviem ieskatiem.

8.2.3. Bez saskaņošanas ar Pircēju, nodot savas tiesības un pienākumus Līguma izpildei trešajām personām.

8.2.4. Pirms Pircēja pasūtītās Preces piegādāšanas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja 100 % pasūtītās Preces priekšapmaksu. Pārdevējam ir tiesības atteikt piegādāt Pircējam Preci, ja šāda apmaksa nav veikta.

8.2.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt nenozīmīgas izmaiņas Preces elementu dizainā.

8.2.6. Izmantot "cookies" tehnoloģiju. "Cookies" nesatur konfidenciālu informāciju un netiek nodota trešajām personām.

8.2.7. Saņemt informāciju par lietotāja Vietnes ip – adresi https://lacuna-aqua.com. Minētā informācija netiek izmantota apmeklētāja personības noteikšanai un nav paredzēta nodošanai trešajām personām.

8.2.8. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Pircējam reklāmas-informatīva rakstura paziņojumus ar e-pasta un SMS-izsūtījumu palīdzību ar informāciju par atlaidēm, akcijām, jauniem piesūtījumiem un tml. Izsūtījumu biežumu Pārdevējs nosaka patstāvīgi, vienpusējā kārtībā.

8.3. Pircēja pienākums:

8.3.1. Pirms Līguma noslēgšanas brīža iepazīties ar Līguma saturu un noteikumiem, Preces cenām, ko piedāvā Pārdevējs interneta-veikalā.

8.3.2. Paziņot Pārdevējam visus nepieciešamos datus, kas viennozīmīgi identificē viņu kā pircēju, un ir pietiekoši lai piegādātu Pircējam viņa apmaksāto Preci.

8.3.3. Apmaksāt pasūtīto Preci un tās piegādi uz šī Līguma noteikumiem.

8.3.4. Preces saņemšanā brīdī uzmanīgi to aplūkot un kurjera klātbūtnē pārliecināties, ka Prece pilnībā atbilst pasūtītajam un Precei nav mehānisku un citu ārēju bojājumu.

8.4. Pircējam ir tiesības:

8.4.1. Atteikties no e-pasta un SMS izsūtījumiem, šim nolūkam viņam nepieciešams sazināties ar Pārdevēju pa elektronisko pastu vai jebkurā citā veidā.

8.4.2. Veikt saņemtās Preces atgriešanu atbilstoši šī Līguma 6.punktam.

8.4.3. Izvēlēties viņam ērtu Preces piegādes veidu.

9. Atbildība

9.1. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumu, kas radies Pircējam Preces, kas iegādāta Interneta veikalā, nepienācīgas lietošanas gadījumā.

9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par ārējo Vietņu saturu un funkcionēšanu.

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Delirio piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.

11. Publiskās ofertes darbības termiņš

11.1. Šī publiskā oferte stājas spēkā no brīža, kad Vietnes Apmeklētājs/Pircējs to akceptējis un ir spēkā līdz Publiskās ofertes atsaukšanas brīdim.

12. Papildus noteikumi

12.1. Pārdevējam ir tiesības pāradresēt, vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no viņa attiecībām ar Pircēju, trešajām personām.

12.2. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

12.3. Puses vienojas, ka jebkādi strīdi, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, ko cels viena Puse pret otru, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks nodota risināšanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

lacuna-logo-3x10.png
bottom of page